ماهوار

برنامه ماهوار

برنامه هفته اول ماه مارچ قرار ذیل اند
 1.   روز شنبه این برنامه …… میباشد
 2.  روز 1 شنبه کدام برنامه نیست
 3. روز دو شنبه کدام برنامه نیست
 4. روز سه شنبه کدام برنامه نیست
 5.  روز چهار شنبه برنامه دعای توسل است بعداز نماز عشاه
 6. روز پنج شنبه کدام برنامه خاص نیست
 7. روز جمعه برنامه دعای کمیل است
برنامه هفته دوم ماه مارچ قرار ذیل اند
 1.   روز شنبه این برنامه …… میباشد
 2.  روز 1 شنبه کدام برنامه نیست
 3. روز دو شنبه کدام برنامه نیست
 4. روز سه شنبه کدام برنامه نیست
 5.  روز چهار شنبه برنامه دعای توسل است بعداز نماز عشاه
 6. روز پنج شنبه کدام برنامه خاص نیست
 7. روز جمعه برنامه دعای کمیل است
برنامه هفته سوم ماه مارچ قرار ذیل اند
 1.   روز شنبه این برنامه …… میباشد
 2.  روز 1 شنبه کدام برنامه نیست
 3. روز دو شنبه کدام برنامه نیست
 4. روز سه شنبه کدام برنامه نیست
 5.  روز چهار شنبه برنامه دعای توسل است بعداز نماز عشاه
 6. روز پنج شنبه کدام برنامه خاص نیست
 7. روز جمعه برنامه دعای کمیل است
برنامه هفته چهارم ماه مارچ قرار ذیل اند
 1.   روز شنبه این برنامه …… میباشد
 2.  روز 1 شنبه کدام برنامه نیست
 3. روز دو شنبه کدام برنامه نیست
 4. روز سه شنبه کدام برنامه نیست
 5.  روز چهار شنبه برنامه دعای توسل است بعداز نماز عشاه
 6. روز پنج شنبه کدام برنامه خاص نیست
 7. روز جمعه برنامه دعای کمیل است

Sensible Method Of Getting Best Place To Buy College Essays click the next website Good Method Of Getting Essay Writing Service Finance

buy essaysessay writers online