اخبار جهانی 2

اولین زن درتاریخ اسلواکی رئیس جمهور انتخاب شدند