( سالروز شهادت بزرگ مرد عدالتخواه رهبر فقید وفرزانه ( شهید عبدالعلی مزاری

    بسم الله الرحمن الرحیم

بیست ودوم حوت مصادف است با سالروز شهادت بزرگ مرد عدالتخواه رهبر فقید وفرزانه (شهید عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی،

بزرگداشت از این روز وظیفه هر انسان آزاده وعدالتجو میباشد ما نیز امسال همچون سال گذشته از این روز تجلیل بعمل آورده ویکبار دیگر تجدید میثاق میکنیم